Network Manager
Notification Processor
Operation Manager
Report Manager
Service Monitor

Masz problemy z uruchomieniem lub konfiguracją któregoś z produktów wchodzących w skład naszego systemu zarządzania siecią (network management and monitoring system) znanego jako system David?

Nie możesz osiągnąć zamierzonego efektu pracy któregoś z produktów systemu David?

Nie podoba Ci się nasz system wspomagający monitorowanie sieci?

A może jesteś zadowolony z osiągniętego efektu pracy i podoba Ci się nasz system monitorowania sieci? Chętnie się o tym dowiemy!

Napisz do nas na jeden z naszych adresów i powiedz nam o tym! Pomożemy Ci tylko daj nam szansę!

nms@hadden.pl
system-david@hadden.pl
david-system@hadden.pl

Hadden
Myśliwska 15/5
93-519 Łódź
tel.: (0 42) 681-74-30

Najbardziej istotne zmiany w systemie David

Wersja 3.1.0

 • Aplikacje xdnnve oraz xdnnv zostały wycofane z dalszego rozwoju systemu i usunięte z produktu Network Manager.
 • Do webowej aplikacji Node browser (zakładka Map view) została dodana możliwość wyszukiwania.
 • Linki są rysowane w odmienny sposób w zakładce Map view aplikacji Node browser - wszystkie linki są rysowane na jednym, dużym obrazku.
 • W interfejsie webowym zostało dodane miejsce na logo użytkownika.
 • Został zdefiniowany nowy typ, który może być zastosowany jako typ wpisów w managed item group: administration string. Zachowuje się podobnie jak pole administration state, ale jest UP kiedy jest niepuste i DOWN w przeciwnym przypadku
 • Pole description (alias mówiąc dokładniej) zostało rozszerzone z 64 do 255 znaków.
 • Został stworzony wizard startowy. Jest to aplikacja webowa, która przeprowadza przez najbardziej zasadnicze kroki konfiguracyjne po instalacji systemu David
 • Od teraz produkty systemu David są dostępne jako pakiety RPM jak i jako pakiety DEB.

Wersja 3.0.1

 • Zostały naprawione błędy podczas procesu instalacji SQL-owej bazy danych.
 • Została zmieniona konwencja nazywania pakietów RPM (z david-xxx-produkt-yyy.rpm na david-product-yyy.rpm).

Wersja 3.0.0

 • Produkt Network Manager został podzielony na następujące produkty: David system Common Files, David system Libraries, Primary SQL Database, Daemon Manager and new Network Manager.
 • Został stworzony nowy produkt: Secondary SQL Database.
 • Katalogi z katalogu domowego użytkownika systemu David zostały przeniesione do różnych lokalizacji w całym systemie plików (np.: /etc/david-system, /usr/bin/david-system, /usr/lib/david-system, /usr/shared/david-system, /var/log/david-system itd.).
 • Zostało zdefiniowanych kilka grup zarządzanych elementów (managed item groups) dla urządzeń firm Tahoe i CTC.
 • Pojawił się nowy produkt: Distributed SQL Database Manager. Obejmuje on całkiem nowe elementy: demon ddsdcvd, ładowalny moduł mod_dsqldm.so i aplikację webową Database Distribution Configurator. Produkt ten umożliwia rozdzielenie SQL-owej bazy danych systemu David pośród wiele serwerów SQL-owych co pozwala zmniejszyć obciążenie systemu i podnieść jego wydajność.
 • Aplikacja webowa - Collection browser - została kompletnie przebudowana. Zasadniczo jest to stworzona od podstaw nowa aplikacja. Używa technologii Ajax-owych i zastępuje poprzednią wersję tej aplikacji.
 • Funkcjonalność aplikacji webowej Node browser ponownie została wzbogacona. Trochę nowych możliwości zostało dodanych do aplikacji.
 • Od teraz produkty systemu David są także dostępne jako pakiety RPM.

Wersja 2.8.0

 • Aplikacja webowa Node browser umożliwia teraz edycję takich elementów jak: urządzenia, sieci, linki, lokalizacje, interfejsy sieciowe, sąsiedzi BGP, zarządzane elementy (managed items) oraz obiekty pingowane. Edycja reszty obiektów będzie dostarczana w kolejnych edycjach. W ten sposób całą funkcjonalność aplikacji X-Windows - Network Management Map (xdnmm) - przejmie aplikacja webowa Node browser.
 • Została dodana funcjonalność blokowania kont użytkowników.
 • Została dodana funkcjonalnośc zmuszania użytkowników do zmiany hasła podczas logowania się do systemu przez interfejs webowy.
 • Pojawił się nowy plik: /etc/david-system.conf. Będzie on zawierał ważne ustawienia dla aplikacji systemu David.
 • Małe, ale istotne zmiany w pliku konfiguracyjnym zarządcy demonów: dsmd. Od teraz pole - username - może być puste.
 • Mała, ale ważna zmiana w pliku bin/base.php. Domyślny adres e-mail jest brany ze zmiennej środowiskowej DAVIDEMAILRCPT.
 • Kilka błędów zostało znalezionych i poprawionych.

Wersja 2.7.0

 • Start modułu dnmmsd został przyśpieszony.
 • Grupy obiektów pingowanych mogą mieć przypisane obiekty typu community w celu lepszego adresowania powiadomień o awariach.
 • Interfejsy sieciowe mają teraz dodatkowe pole: polling interval. Pozwala specyfikować indywidualny interwał co ile sekund moduł dedcd ma kolekcjonować dane z tego interfejsu.
 • Moduł dnmmsd monitoruje teraz parametr ifLastChange interfejsów sieciowych.
 • Pole comment zostało dodane do informacji o zdefiniowanym kliencie.
 • Kilka grup zarządzanych elementów (managed item groups) zostało dodanych.
 • Został dodany nowy skrypt w katalogu bin: apc-ups-batteries.php. Pozwoli on lepiej reagować na awarie zasilania.
 • Obiekty pingowane mogą mieć zdefiniowane teraz swoje adresy źródłowe.
 • Kilka błędów zostało znalezionych i poprawionych.

Wersja 2.6.0

 • Duże zmiany zaszły w zakładce Accounting w aplikacji webowej Node browser.
 • Klienci mogą być automatycznie dodawani do i usuwani z interfejsów sieciowych przez moduł dnmmsd.
 • Moduł dsqldbad umie archiwizować tablice zawierające otrzymane komunikaty SNMP-Trap.
 • Wiele ikon lokalizacji, routerów, switchy, komputerów zostało zmienionych na nowe wersje.
 • Algorytm hash-ujący został zmieniony i zunifikowany w całym systemie David. Realizuje go teraz wzorzec klasy David::DHashTable <>.
 • Moduł dedcd znacznie szybciej pobiera teraz dane z serwera dnmmsd podczas swojego uruchamiania.
 • Moduł dsqed umie teraz optymalizować tablicę SQL-ową Trap i jej podobne.
 • Kilka błędów zostało znalezionych i poprawionych.

Wersja 2.5.0

 • Została dokonana istotna optymalizacja procedury dodającej nowe dane do tablic SQL-owych w module dedcd. Pozwala ona wykonać te operacje 2 razy szybciej.
 • Nowa zakładka pojawiła się w aplikacji Node browser: Map view. Niedługo stanie się ona bardzo ważna.
 • Rozpoczął się proces personalizacji aplikacji webowych. Ustawienia aplikacji mogą teraz być przechowywane z bazie danych.
 • Parametry kolejek SQL-owych modułu dedcd mogą być w końcu ustawiane jako jego parametry uruchomienia.
 • Zmiana w specyfikacji grupy obiektów pingowanych: ustawienie interwału alarmu na mniej niż 1 sekundę wyłącza alarm całkowicie dla wszystkich ping-ów tej grupy.
 • Niektóre typy interfejsów sieciowych mogą być początkowo deaktywowane poprzez ustawianie ich w stan Not managed lub ustawianie im flagi Is passive. Może być to robione jedynie podczas procedury odkrywania.
 • Powstał nowy produkt systemu David: SQL Database Archive and Backup Manager. Istniał od dawna, ale nigdy nie został upubliczniony. Jak na razie pozwala archiwizować stare dane z tablic SQL-owych tworzonych przez moduły systemy David.
 • Kilka błędów zostało znalezionych i poprawionych.

Wersja 2.4.1

 • Kilka błędów zostało poprawionych w bibliotece nmm, modułach dnmmsd oraz dedcd (typ interfejsu sieciowego był nadpisywany dziwną wartością, długie opisy elementów na wykresach były ucinane).
 • Zapomnieliśmy powiedzieć modułowi dreportd, że stan dormant interfejsu sieciowego jest poprawny.
 • Wersja 64-bitowa biblioteki gn zawierała kilka błędów.

Wersja 2.4.0

 • Nowe klasy zostały dodane do biblioteki utils: DLString i DString. Zastąpią one w przyszłości klasę DCLString.
 • Grupy zarządzanych elementów (managed item groups) mają nowe pole - excluded_ip_address_regexp - które powoduje, że mogą być opuszczane podczas skanowania konkretnych adresów IP.
 • Wiele optymalizacji zostało zastosowanych w bibliotece nmm i module dnmmsd.
 • Aplikacja webowa - Customer Configurator - została zaktualizowana, a jej funkcjonalność uzupełniona.
 • Odblokowana została funkcjonalność zmieniania adresu IP na interfejsie sieciowym w aplikacji xdnmm.
 • Drobne zmiany w ustawianiu alarmów dla elementów, aby nie nadpisywać już ustawionych blokad.
 • Instalator produktu Network Manager współpracuje od teraz z poleceniem ldconfig.
 • Moduł dnmmsd może teraz wysyłać trapy SNMP.
 • Moduł dnmmsd zaczął generwać trapy SNMP, gdy uptime monitorowanych urządzeń zmiejsza swoją wartość. Trapy te są przetwarzane następnie w case-y.
 • Składowe grup zarządzanych elementów (managed item groups) mają dodatkową flagę - Is save trigger - pozwalającą stwierdzić, czy zmiana tego pola ma generować wpis do logu.
 • Składowe grup zarządzanych elementów (managed item groups) mają nowe pole - Exclusion string. Pozwala ono wyfiltrować elementy zawierające podane ciąg znaków.
 • Grupy obiektów pingowanych mają nowe pole: Is result logged. Mówi ono, czy jego obiekty mają zapisywać czasy uzuskanych odpowiedzi.
 • Grupy obiektów pingowanych mają nowe pole: Can send traps. Mówi ono, czy jego obiekty mogą generować wysyłanie trapów SNMP, gdy zmienią stan z lub na down. Trap może być też generowany, gdy przekroczony został któryś z limitów czasów odpowiedzi.
 • Grupy obiektów pingowanych mają nowe pole: Check interval. Jest to interwał pomiędzy seriami wysyłanych pakietów ICMP.
 • Trzy nowe pola zostały dodane do grup obiektów pingowanych: Ok limit for minimum, Ok limit for average i Ok limit for maximum.
 • Pola grup obiektów pingowanych - Interval between packets - i - Timeout - zostały odblokowane i są edytowalne.
 • Pole - Number of packets - zostało dodane do grup obiektów pingowanych.
 • Stan - dormant - interfejsów sieciowych został uznany za poprawny.
 • Aplikacja webowa - Node Browser - została napisana na nowo. Teraz wykorzystywana jest tam technologia Ajax.
 • Wiele grup zarządzanych elementów (managed item groups) dostało dodanych.
 • Wiele różnych błędów zostało poprawionych.

Wersja 2.3.2

 • Kilka błędów zostało poprawionych w module dnmmsd oraz w bibliotece nmm (podczas skanowania sieci, uruchamiania alarmów dla sąsiadów BGP, przetwarzania odpowiedzi na wysyłane pingi).

Wersja 2.3.1

 • Znaleziony i poprawiony został błąd podczas startu modułu dnmmsd.

Wersja 2.3.0

 • Powstała nowa aplikacja webowa - Customer Configurator - pierwsza aplikacja Ajax w systemie David.
 • Ważna zmiana w bibliotece nmm: klasy DNmmRouter i DNmmComputer zostały zastąpione przez jedną DNmmDevice. Teraz typ urządzenia jest wewnętrzną informacją obiektu jeśli jest typu Device. Użytkownik może sam zmieniać typ urządzenia jeśli jest to potrzebne. Obiekt może więc być typu: Device, Network, Link i Location. Urządzenie może być typu: (Generic) Device, Computer, Router, ATM switch, Ethernet switch, UPS, Print server, Wireless device i Modem
 • Wiele grup zarządzanych elementów (managed item groups) dostało dodanych.
 • Każda akcja zdefiniowana w pliku '.david/.damcsudrc' ma teraz dodatkowe pole - type.
 • Uptime urządzeń został dodany do monitorowania.
 • Wiele błędów zostało poprawionych.

Wersja 2.2.2

 • Został odkryty i poprawiony błąd w metodzie DNmmRObject::update() biblioteki nmm.
 • Kilka niebezpiecznych błędów zostało znalezionych w module dsi produktu Notification Processor. Mogły one prowadzić do znacznego obciążenia CPU oraz zajętości pamięci.
 • Został odkryty i poprawiony błąd w metodzie DNmmNetInterfaceSet::getItem() biblioteki nmm.

Wersja 2.2.1

 • Zostało odkryte i poprawione niespodziewane zachowanie wewnętrznej funkcji addr2str_internal() w bibliotece snmpwrapper.

Wersja 2.2.0

 • Grupy zarządzanych elementów (managed item groups) mogą teraz zawierać elementy będące maskami bitowymi.
 • Moduł odpowiedzialny za monitoring serwisów z produktu Service Monitor może teraz wysyłać trapy SNMP, gdy jakiś serwis jest niedostępny. Monitoring serwisów może więc teraz generować case-y, co umożliwia powiadamiania operatora o problemach z serwisem.
 • Kolejne optymalizacje zostały dokonane w modułach dnmmsd i dedcd.
 • Kilka błędów został poprawionych.

Wersja 2.1.0

 • Aplikacja webowa Measure UPS Contact Configurator nie jest już dłużej potrzebna i została usunięta.
 • Aplikacja webowa Notification Recipient Configurator: każdy wpis ma teraz flagę, czy mają być wysyłane krótkie, czy pełne wiadomości.
 • Aplikacja webowa Service Monitor pokazuje dodatkowo zainstalowane na serwerze produkty systemu David.
 • Grupy obiektów pingowanych mają pole definiujące wielkość wysyłanych pakietów ICMP.
 • Grupy zarządzanych elementów (managed item groups) mogą teraz także definiować skanowanie obiektów skalarnych umożliwiając ich monitorowanie i kolekcjonowanie. W związku z tym zostało zdefiniowanych wiele nowych grup zastępujących przestarzałe kolekcje typu DEVICE, które nie są już wspierane.
 • Pole Incident Duration zostało dodane do case-ów i jest widoczne w aplikacji webowej Recorded Operation Browser. Jest to odległość czasowa pomiędzy pierwszym i ostatnim event-em w danym case-ie.
 • Kolejne optymalizacje zostały dokonane w modułach dnmmsd i dedcd.
 • Wiele błędów zostało poprawionych.

Wersja 2.0.0

 • Stan PASSIVE elementów jest teraz osobnym polem zamiast jedną z wartości pola State.
 • Moduł dreportd z produktu Report Manager został znacząco zoptymalizowany i teraz znacząco mniej obciąża system operacyjny.
 • Moduł dsqed z produktu Network Manager został ulepszony, aby optymalizacja dużych tablic SQL-owych była mniej obciążająca dla systemu operacyjnego.
 • Moduły: damsnmptaud, damadbud, damsnmpdaud, dsi zostały przepisane z C do C++. Używają one teraz biblioteki sql z systemu David zamiast bezpośrednio biblioteki mysql.
 • Service Monitor: zarówno pole host jak i port może mieć teraz podany adres źródłowy.
 • Dodana została obsługa SNMPv3.
 • Został dodany accounting dla interfejsów sieciowych i wybranych zarządzanych elementów (zliczanie przesłanych i otrzymanych oktetów i pakietów).
 • Została dodana możliwość monitorowania urządzeń IP, które nie raportują istnienia swoich interfejsów sieciowych.
 • Network Manager: zostały przebudowane moduły dnmmsd oraz dedcd wraz z biblioteką nmm pozwalając osiągną lepszą wydajność pracy systemu David.
 • Wiele modułów zostało zoptymalizowanych w celu zmniejszenia obciążenia systemu operacyjnego.
 • Zmniejszone zostały ograniczenia Darmowej Edycji systemu David.
 • Źródła części bibliotek systemu David zostały udostępnione w celu kompilacji na docelowym systemie operacyjnym.

Wersja 1.6.0

 • Został stworzony nowy produkt: Service Monitor. Monitoruje on wskazane serwisy sieciowe na poziomie warstwy aplikacyjnej.
 • Moduł ddc został usunięty z produktu Network Manager.
 • Został stworzony nowy moduł produktu Network Manager: dsqed. Usuwa on dane z tablic SQL-owych pozostałe po usuniętych interfejsach sieciowych, sąsiadach BGP, zarządzanych elementach, obiektach pingowanych itp.
 • Moduły damsnmpti i damsnmpdi z produktu Operation Manager zostały przepisane z C do C++. Używają one teraz biblioteki sql z systemu David zamiast bezpośrednio biblioteki mysql.
 • Wiele błędów zostało wykrytych i naprawionych.

Wersja 1.4.0

 • Ulepszone zostało przeglądanie wykresów danych. Możliwa jest zmiana wielkości panelu ze spisem kolekcji i wybór poszczególnych zmiennych.
 • Została dokonana optymalizacja skryptów PHP wywoływanych w trybie CLI.

Wersja 1.2.0

 • Większość rodzajów elementów może należeć teraz do wielu grup użytkowników. Tym samym nie tylko użytkownicy mogą należeć do wielu grup, ale także i inne elementy (interfejsy sieciowe, sąsiedzi BGP itp.).
 • Interfejs WWW respektuje teraz poprawnie wszystkie prawa dostępu dla użytkowników systemu. Zostały wprowadzone prawa dostepu do aplikacji WWW.
 • Zostało dodane pole w grupach zarządzalnych elementów (managed item groups) opisujące adresy IP dla których dana grupa jest ważna i urządzenie ma być skanowane pod jej kątem.
 • Została dodana pełna obsługa alarmów dla wszystkich typów elementów (interfejsy sieciowe, sąsiedzi BGP i zarządzalne elementy). Do tej pory tylko elementy pingowane miały takie możliwości.

Wersja 1.1.0

 • Została dodana obsługa powiązań jakie mogą mieć zarządzane elementy (managed items) z innymi elementami.
 • Wsparcie dla monitorowania urządzeń logicznych - jedynym znanym przykładem są routery logiczne na routerach firmy Juniper.

Wersja 1.0.0

 • Jedna z najważniejszych bibliotek systemu David została przepisana z C do C++ - spowodowało to wiele, wiele zmian w wielu modułach i pozwoliło dostarczyć wielu nowych funkcjonalności (cześć z nich jest wymieniona poniżej).
 • Zostały dodane zarządzane elementy (managed items), tak więc od teraz możemy monitorować i kolekcjonować prawie wszystkie byty SNMP jakie można sobie wyobrazić.
 • Podobne alarmy jak alarmy obiektów pingowanych zostały dodane do sieciowych interfejsów, sąsiadów BGP oraz zarządzanych elementów.
 • Zostały dodane grupy użytkowników (każdy użytkownik może należeć do wielu grup).
 • Prawie wszystkie elementy (urządzenia, obiekty pingowane, interfejsy sieciowe, wspólnoty, grupy zarządzanych elementów ) należą do jakiegoś użytkownika i grupy i mają prawa dostepu podobnie jak UNIX-owe systemy plików.
 • Wprowadzenie kolejkowania żądań odtwarzania dźwięków i plików dźwiękowych poprzez serwer wiadomości dźwiękowych, tak więc dzwięki mogą być teraz odtwarzane na stacji klienckiej.

Wersja 0.12.2

 • Zostało poprawionych wiele dostrzeżonych błędów w modułach binarnych i skryptach PHP oraz kilka w interfejsie WWW systemu David.
 • Poprawione zostały skrypty instalacyjne produktów systemu David, aby kolejne uaktualnienia produktów były jak najprostsze.

Wersje 0.12.x

 • Zmiana organizacji systemu David: zamiast podziału na podsystemy został wprowadzony podział na produkty.
 • Powstanie produktu pozwalającego tworzyć automatycznie generowane co godzinę raporty.
 • Przepisanie prawie wszystkich skryptów shell-owych na skrypty PHP.
 • Zapisywanie kolekcjonowanych parametrów pracy urządzeń równocześnie w kilku tablicach o różnej gradacji uśrednień, co pozwala na znacznie szybszy dostęp do danych obejmujących dłuższe okresy czasu.

Wersje 0.9.x

 • Prawie wszystkie dane systemu David są przechowywane w SQL-owej bazie danych.
 • Zmiany w wyglądzie interfejsu WWW systemu David.
 • Istotne zwiększenie informacji dostępnych przez interfejs WWW systemu David oraz możliwości operowania na tych danych.

Masz problemy z konfiguracją któregoś z produktów naszego systemu zarządzania siecią (network management and monitoring system)?

Nie wiesz jak się zalogować pierwszy raz po instalacji systemu David?

Zobacz Często Zadawane Pytania!

Nowe wydanie naszego systemu monitorowania sieci jest dostępne. System David 3.1.0 został wydany zarówno jako pakiety RPM jak i jako pakiety DEB. Bezpłatna edycja jest dostępna do pobrania.
7 styczeń 2011
więcej...
Jest dostępna poprawiona wersja - System David 3.0.1 - ostatniego wydania naszego systemu monitorowania sieci System David 3.0. Bezpłatna edycja jest dostępna do pobrania.
17 wrzesień 2010
Miło nam powiadomić o dostępności nowej wersji naszego systemu monitorowania sieci System David 3.0. Jest także dostępny jako pakiety RPM. Bezpłatna edycja jest dostępna do pobrania.
5 wrzesień 2010
System David 3.0 jest już w drodze i niedługo zostanie wydany. To będzie pierwsza dystrybucja dostępna także jako pakiety RPM.
14 maj 2010
Nowa wersja naszego systemu - system David 2.8.0 - jest już dostępna. Bezpłatna edycja jest dostępna do pobrania.
26 styczeń 2010
Nowe wydanie naszego systemu monitorowania sieci - system David 2.7.0 - jest już dostępna. Bezpłatna edycja jest dostępna do pobrania.
12 wrzesień 2009
Nowa wersja naszego systemu monitorowania sieci - system David 2.6.0 - została udostępniona. Bezpłatna edycja jest dostępna do pobrania.
12 czerwiec 2009
Nowa wersja systemu monitorowania sieci - system David 2.5.0 - jest już dostępna. Bezpłatna edycja jest dostępna do pobrania.
24 luty 2009
Uaktualniona została dokumentacja systemu David - naszego systemu monitorowania sieci.
23 luty 2009
Poprawiona wersja naszego systemu - system David 2.4.1 - jest już dostępna. Bezpłatna edycja jest dostępna do pobrania.
31 grudzień 2008
Nowa wersja systemu monitorowania sieci - system David 2.4.0 - jest już dostępna. Bezpłatna edycja jest dostępna do pobrania. Wkrótce będzie też dostepna zaktualizowana dokumentacja.
25 listopad 2008
Poprawiona wersja naszego systemu monitorowania sieci - system David 2.3.2 - jest już dostępna. Bezpłatna edycja jest dostępna do pobrania.
8 lipiec 2008
Istotny błąd został znaleziony w ostatniej wersji naszego systemu monitorowania sieci - system David 2.3.0. Aktualizacja do wersji 2.3.1 jest zalecana. Bezpłatna edycja jest dostępna do pobrania.
23 kwiecień 2008
Nowa wersja naszego systemu monitorowania sieci - system David 2.3.0 - jest już dostępna. Bezpłatna edycja jest dostępna do pobrania.
29 marzec 2008
Najnowsza wersja naszego systemu monitorowania sieci właśnie została wydana. Kilka błędów została znalezionych i poprawionych. Bezpłatna edycja nowej wersji - system David 2.2.2 jest dostępna do pobrania.
30 styczeń 2008
Z powodu istotnego błędu została dokonana aktualizacja naszego systemu monitoringu sieci. Bezpłatna edycja nowej wersji - system David 2.2.1 jest dostępna do pobrania.
30 grudzień 2007
Monitoring ilości interfejsów sieciowych, w bezpłatnej edycji systemu David, został powiększony ze 150 do 1000!
29 grudnia 2007